Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία των Συνεδρίων.

Επιλεγμένες εισηγήσεις θα σταλούν σε κριτές και το διορθωμένο κείμενο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό https://mag.e-diktyo.eu/, σε ειδικό τεύχος αφιέρωμα στα συνέδρια.

Στα Συνέδρια μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις τριών κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

  • Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες. 
  • Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): 3-4 σελίδες. 
  • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): 3-4 σελίδες. 

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ, υλοποίηση project eTwinning. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες. 

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα (πχ εκπαιδευτικές κοινότητες) . Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 4-5 εισηγήσεις. Το σχετικό κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση που αφορά στη θεματολογία των συνεδρίων. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 1-3 ώρες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν. 

Σημαντικές παρατηρήσεις

  • Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών των Συνεδρίων. Όλες οι εισηγήσεις θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing). Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία για παρουσίαση στα Συνέδρια θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών η εργασία προωθείται σε τρίτο κριτή. Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την αποδοχή των εργασιών. Τα σχόλια των κριτών θα κοινοποιηθούν ανώνυμα στους συγγραφείς. Η κρίση μπορεί να οδηγήσει: α) στην αποδοχή της εισήγησης, β) στη μη αποδοχή της εισήγησης και γ) στην αποδοχή της εισήγησης με την προϋπόθεση να γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις. Η υλοποίηση αυτών των διορθώσεων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της τελικής (camera ready) έκδοσης της εισήγησης.
  • Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη, τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λπ.
  • Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.
  • Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στα συνέδρια θα δημοσιευτούν στο περιοδικό https://mag.e-diktyo.eu/, σε ειδικό τεύχος αφιέρωμα στα συνέδρια. Το περιοδικό έχει ISSN 1792-1813.

Διαδικασία υποβολής εισηγήσεων

Για την υποβολή εισήγησης στα συνέδρια θα πρέπει να μορφοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στα sites των συνεδρίων, να συμπληρωθεί το συνοδευτικό δελτίο που επίσης είναι στα sites.

Μία εργασία/εισήγηση υποβάλλεται αποκλειστικά σε ένα από τα 2 συνέδρια, κατά την κρίση του/της συγγραφέα.

  • Για την υποβολή εισήγησης στο συνέδριο του eTwinning θα πρέπει να αποσταλούν τα 2 παραπάνω αρχεία (το αρχείο word της εισήγησης και το αρχείο word του συνοδευτικού δελτίου (http://www.etwinning.gr/conf2023), συνημμένα στο email basta@cti.gr. Οι εισηγήσεις που θα σταλούν στο συνέδριο eTwinning μπορούν να παρουσιαστούν είτε διαζώσης, είτε διαδικτυακά.
  • Για την υποβολή εισήγησης στο συνέδριο του e Δικτύου θα πρέπει να αποσταλούν τα 2 παραπάνω αρχεία (το αρχείο word της εισήγησης και το αρχείο word του συνοδευτικού δελτίου (http://ediktyo.eu/), συνημμένα στο email ntzimop@sch.gr. Οι εισηγήσεις που θα σταλούν στο συνέδριο e Δικτύου μπορούν να παρουσιαστούν ΜΟΝΟ διαζώσης στις αίθουσες που θα υλοποιηθεί το συνέδριο