Ειδικότεροι στόχοι της Ένωσης (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι:

  • Η προαγωγή και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η αναζήτηση των αποδοτικότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών και μεταξύ των μελών της και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σχετίζονται μ΄ αυτήν και για ωφέλειά της.
  • Η συνεχής πληροφόρηση των μελών της με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο εφαρμογής των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση.
  • Η υποστήριξη και η επιμόρφωση των μελών της στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ΜΜΕ (διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, παιδαγωγικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας με τις ΤΠΕ, διαδίκτυο, ιστοσελίδες σχολείων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κριτική ανάλυση των ΜΜΕ-Ε) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να βελτιωθεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από τα μέλη της.
  • H ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και οργανισμούς που σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
  • Η κατοχύρωση ανεµπόδιστου επιστηµονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαµόρφωση επιστηµονικών ιδεών ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.>
  • Η δηµιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.