• Μέλη, Εγγραφή των μελών

Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη:

Για να γίνει ένα πρόσωπο δεκτό ως τακτικό μέλος της Ένωσης απαιτείται έγγραφη αίτηση με βιογραφικό και έγκριση από το Δ.Σ. της Ένωσης. Για την αποδοχή ενός προσώπου ως τακτικού μέλους της Ένωσης απαιτείται να έχει εναλλακτικά:

α) Δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά ή εκπαιδευτικές Πύλες με θέμα τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

β) Παράγει κάποιο έργο συναφές με ΤΠΕ (βιβλία, CD, συμμετοχή σε έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγράμματα του ΥΠΕΠΘ ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

γ) Πιστοποιηθεί ως «Επιμορφωτής για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» από το ΥΠΕΠΘ ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

δ) Θέση στελέχους της Εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται για την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Η απονομή της ιδιότητας του επιτίμου μέλους γίνεται με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση και την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή υποχρέωση. Μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες της, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η αποδοχή των όρων του Καταστατικού, αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις του τακτικού μέλους

Άρθρο 6

Α.Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα:

α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης.

β. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) ελέγχοντας τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ένωσης και διατυπώνοντας προτάσεις που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.

γ. Να συμμετέχουν σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενα που εξυπηρετούν τους στόχους της Ένωσης.

δ. Να απευθύνονται με προτάσεις τους (εγγράφως ή ηλεκτρονικά με e-mail) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Ε. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν έχει αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.

στ. Να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων όλων των βιβλίων που τηρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β.Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:

α. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της Ένωσης

β. Να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής, την τακτική και τις έκτακτες εισφορές τους.

γ. Να προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές της.

  • Παραίτηση Μελών

Αρθρο7

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 87 Α.Κ.)

  • Διαγραφή μελών

Αρθρο 8

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος εφόσον:

  1. Αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου, δεν τηρεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
  2. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από δύο έτη.