Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

e-Δίκτυο-ΤΠΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ίδρυση -Έδρα – Επωνυμία – Σκοποί και Στόχοι – Μέσα
Άρθρο 1

Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα την Ερμούπολη της Σύρου και Επωνυμία «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»

Χαρακτήρας και Σκοποί του Συλλόγου
Άρθρο 2

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες – ερευνητές, παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού και ειδικούς με κοινό ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σκοποί
Άρθρο 3

Γενικοί σκοποί της Ένωσης:

Η συνεισφορά της Ένωσης έγκειται στα κάτωθι:
i) στην περαιτέρω προώθηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στην αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Εκπαίδευση (ΜΜΕ-Ε).

ii) στην ανάπτυξη των κατάλληλων δομών και υποδομών υποστήριξης (μεθοδολογικό, τεχνικό, τεχνολογικό και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ-Ε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά και με κριτικό πνεύμα σε όλο το φάσμα των σχολικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότεροι στόχοι της Ένωσης ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι:

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η αναζήτηση των αποδοτικότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
2. Η ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών και μεταξύ των μελών της και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σχετίζονται μ΄ αυτήν και για ωφέλειά της.
3. Η συνεχής πληροφόρηση των μελών της με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο εφαρμογής των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση.
4. Η υποστήριξη και η επιμόρφωση των μελών της στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ΜΜΕ (διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, παιδαγωγικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας με τις ΤΠΕ, διαδίκτυο, ιστοσελίδες σχολείων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κριτική ανάλυση των ΜΜΕ-Ε) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να βελτιωθεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από τα μέλη της.
5.H ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και οργανισμούς που σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
6. Η κατοχύρωση ανεµπόδιστου επιστηµονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαµόρφωση επιστηµονικών ιδεών ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.
7. Η δηµιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων
Άρθρο 4

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ), για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και στόχων χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα όπως:
i) Διοργάνωση (αυτόνομα ή με συνεργασία) συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων που συντελούν στην επιμόρφωση των μελών της και των φίλων της.
ii) Δημιουργία και συντήρηση δικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης και για την ενημέρωση των μελών και φίλων της.
iii) Δημιουργία δεσμών με αντίστοιχες ενώσεις και συλλόγους του εξωτερικού.
iv) Συμμετοχή (αυτόνομα ή με συνεργασία) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
v) Δημιουργία Περιφερειακών (ή και Νομαρχιακών) Παραρτημάτων της Ένωσης.
vi) Έκδοση ηλεκτρονικού (ή και έντυπου) Περιοδικού της Ένωσης με θέματα που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ΜΜΕ στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση.
vii) Ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ΜΜΕ στην εκπαίδευση.
viii) Διοργάνωση διαγωνισμών (μαθητών – εκπαιδευτικών) και εκθέσεων σχετικών με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
ix) Η υποβολή υπομνημάτων και η πραγματοποίηση παραστάσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιαίτερα του ΥΠΕΠΘ για την αποτελεσματικότερη ένταξη των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
x) Άλλα μέσα τα οποία θα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη, Εγγραφή των μελών.
Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη:
Για να γίνει ένα πρόσωπο δεκτό ως τακτικό μέλος της Ένωσης απαιτείται έγγραφη αίτηση με βιογραφικό και έγκριση από το Δ.Σ. της Ένωσης. Για την αποδοχή ενός προσώπου ως τακτικού μέλους της Ένωσης απαιτείται να έχει εναλλακτικά:

α) Δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά ή εκπαιδευτικές Πύλες με θέμα τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
β) Παράγει κάποιο έργο συναφές με ΤΠΕ (βιβλία, CD, συμμετοχή σε έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγράμματα του ΥΠΕΠΘ ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
γ) Πιστοποιηθεί ως «Επιμορφωτής για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» από το ΥΠΕΠΘ ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
δ) Θέση στελέχους της Εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται για την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Η απονομή της ιδιότητας του επιτίμου μέλους γίνεται με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση και την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή υποχρέωση. Μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες της, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η αποδοχή των όρων του Καταστατικού, αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του τακτικού μέλους
Άρθρο 6

Α.Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα:
α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης.
β. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) ελέγχοντας τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ένωσης και διατυπώνοντας προτάσεις που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
γ. Να συμμετέχουν σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενα που εξυπηρετούν τους στόχους της Ένωσης.
δ. Να απευθύνονται με προτάσεις τους (εγγράφως ή ηλεκτρονικά με e-mail) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
ε Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν έχει αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.
στ. Να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων όλων των βιβλίων που τηρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β.Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:
α. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της Ένωσης
β. Να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής, την τακτική και τις έκτακτες εισφορές τους.
γ. Να προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές της.

Παραίτηση Μελών
Αρθρο7

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 87 Α.Κ.)

Διαγραφή μελών.
Αρθρο 8

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος εφόσον:
1. Αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου, δεν τηρεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
2. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από δύο έτη.

Πόροι της Ένωσης
Άρθρο 9

Πόροι της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι:
1.Το δικαίωμα εγγραφής, οι τακτικές και οι έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών και το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής ορίζεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2.Έσοδα από επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης.
3.Έσοδα από συμμετοχή του σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα
4.Έσοδα προερχόμενα από την πώληση Πρακτικών Συνεδρίων του καθώς και άλλων εκδόσεων σχετικών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
5.Επιχορηγήσεις και χορηγίες από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.
6.Τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα με την προϋπόθεση ότι για την αποδοχή τους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
7.Κάθε άλλο σύμφωνο με το νόμο έσοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή
Αρθρο 10

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της.

Σύνθεση Δ.Σ.
Αρθρο 11

1.Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία Έφορο Υλικού-Βοηθό Ταμία, Εφορο Βιβλιοθήκης, έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων και τρία μέλη. Το απερχόμενο Δ.Σ. (συνήθως ο Πρόεδρος και ο Ταμίας) καλείται να παραδώσει τη σφραγίδα, το τραπεζικό βιβλιάριο και τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά) της Ένωσης με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
2.Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το νέο Δ.Σ. ή δεν συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του Δ.Σ.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του, τότε αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος και το νέο Δ.Σ. συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 29.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Αρθρο 12

 1. Το Δ.Σ. διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Ένωσης και λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό που το ίδιο ψηφίζει. Διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γ.Σ.
  2. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Δ.Σ. και όλων των δράσεων για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης και των έργων που αναθέτει η Γ.Σ. στο Δ.Σ. Εκπροσωπεί την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) σε όλες τις Αρχές και πραγματοποιεί (είτε μόνος του είτε με άλλο μέλος του Δ.Σ.) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με επιστημονικούς, πνευματικούς και κυβερνητικούς κ.λ.π. παράγοντες. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο της Ένωσης. Επιπρόσθετα, συντάσσει και παρουσιάζει την ετήσια έκθεση για τη δράση της Ένωσης.
  3. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκπλήρωση του έργου του και τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
  4. Ο Γραμματέας της Ένωσης συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και έχει την ευθύνη όλων των βιβλίων της Ένωσης πλην του Ταμείου. Προεδρεύει του Δ.Σ. και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις Αρχές όταν κωλύονται ή απουσιάζουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
  5. Ο Ειδικός Γραμματέας ενισχύει το έργο του Γραμματέα και τον αντικαθιστά όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
  6. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών της Ένωσης. Ειδικότερα:
  α) Ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία της Ένωσης σε έκτακτα επείγοντα θέματα.
  β) Οργανώνει και προγραμματίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις της Ένωσης (συγκεντρώσεις – συνεδριάσεις – διαλέξεις – συνέδρια – συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.)
  γ) Σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες Ενώσεις , Εταιρίες ή σωματεία που έχουν τους ίδιους σκοπούς με την Ένωση.
  7. Ο Ταμίας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο έγγραφα οικονομικού περιεχομένου και κάνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές με διπλότυπα αποδείξεων και χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα χρήματα της Ένωσης κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ). Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την τράπεζα γίνεται από τον Ταμία μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης ο Ταμίας δεν μπορεί να έχει στο ταμείο του ποσόν μεγαλύτερο από διακόσια (200) Ευρώ.
  Ο Ταμίας τηρεί το προβλεπόμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων και συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό που οφείλει να παρουσιάσει στο Δ.Σ. το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του λογιστικού έτους. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Ταμία τον αναπληρώνει ο Έφορος υλικού-Βοηθός Ταμία μετά από πρόταση του Προέδρου και αποδοχή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
  Ο Εφορος υλικού-Βοηθός Ταμία είναι υπεύθυνος για το κινητό και ακίνητο υλικό της Ένωσης, την καλή κατάσταση αυτού καθώς και για τη συντήρηση του. Δύναται να αναπληρώνει τον ταμία, όταν αυτός απουσιάζει, προσωρινά και μέχρι 2 μήνες ή μόνιμα όταν ο ταμίας απουσιάζει περισσότερο από 2 μήνες. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ή ύστερα από ανασυγκρότηση του Δ.Σ.
  Ο Έφορος Βιβλιοθήκης , έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της βιβλιοθήκης ( έντυπης ή ηλεκτρονικής ) της Ένωσης, της οποίας το υλικό χρεώνεται με ειδικό πρωτόκολλο από τον Έφορο Υλικού- Βοηθό Ταμία.
  Τα εναπομείναντα τρία μέλη βοηθούν το έργο του Δ.Σ. και αναλαμβάνουν το συντονισμό το έργου των Ομάδων Εργασίας που δημιουργούνται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.

Συνεδριάσεις
Αρθρο 13

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές θα το συγκαλεί ο Πρόεδρος. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα εάν ζητήσουν γραπτά από τον Πρόεδρο τρία (3) μέλη του Δ.Σ. αναγράφοντας και τους λόγους της σύγκλησης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει και συντομότερο χρονικό διάστημα για τακτικές συνεδριάσεις.
  2. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. επιτρέπεται να συγκληθεί και να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
  3. Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Απαρτία – Ψηφοφορία
Αρθρο 14

 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του αντιπροέδρου. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Πρακτικά
Αρθρο 15

 1. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.

Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Αρθρο 16

 1. Η Ε.Ε. αποτελείται από (3) τακτικά μέλη της Ένωσης τα οποία εκλέγονται από τη (Γ.Σ). για (2) χρόνια.
  2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 17

Όργανα της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης και
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Γενική Συνέλευση των μελών.
Άρθρο 18

Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που το αφορά.
Ειδικότερα:
1. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται τούτο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη.
2. Εκλέγει για διετή θητεία τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης και απαλλάσσει αυτά των καθηκόντων τους.
3. Τροποποιεί το καταστατικό .
4. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του σωματείου.
6. Χαράσσει το πλαίσιο των ενεργειών του Δ.Σ. και
7. Αποφασίζει για την έκδοση τυχόν επιστημονικών εντύπων του σωματείου.
8. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ενωσης.

Σύγκλιση Γ.Σ.
Άρθρο 19

1.Η Γ.Σ.,Τακτική και Έκταση, συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μία φορά κάθε έτος με τη λήξη ή την έναρξη του διδακτικού έτους, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή το ζητεί το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του.
2.Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. στην περίπτωση που το 1/10 των μελών του ζητήσει τη σύγκλισή της .Η άρνηση ή ολιγωρία του, πάνω από ένα μήνα, αποτελεί σοβαρό λόγω έκπτωσης του.
3.Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα καθώς και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.
4.Ο τόπος σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να είναι και άλλος εκτός της έδρας του σωματείου, κατά την κρίση του Δ.Σ..
5.Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. κατά την κρίση του Δ.Σ. συντέμνεται η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι και του ημίσεως χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα.
6.Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος με τη γραμματειακή στήριξη των μελών του Δ.Σ.
7.Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. που δεν γίνονται αρχαιρεσίες εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται ο γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της. Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται μόνο σε περίπτωση που ανακύπτει θέμα ψηφοφορίας.
8. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. που γίνονται αρχαιρεσίες εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται ο γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής.

Απαρτία Γ.Σ.
Άρθρο 20

Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2 έως 15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2 έως 15 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στις επαναληπτικές συγκλίσεις δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας.

Αποφάσεις Γ.Σ.
Αρθρο21

 1. Οι αποφάσεις των τακτικών Γ.Σ λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως συν ένα (1/2 +1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της διάλυσης του Σωματείου ή τροποποίησης του καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
  2. Οι αποφάσεις των εκτάκτων Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως συν ένα (1/2+1) επί του συνόλου των παρόντων μελών.
  3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ τακτικών ή έκτακτων λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ δια βοής.
  4. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
  5. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται, σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. ο οποίος βοηθείται από πρακτικογράφο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και εγκρίνεται από αυτήν.

Αρχαιρεσίες
Άρθρο 22

Ένα μήνα πριν την λήξη της θητείας του το Δ.Σ. ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. και καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Ο πίνακας υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε οριστικοποιείται μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή αυτές δεν είναι τόσες όσες απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων των οργάνων αυτών, με έγκριση της Γ.Σ. μπορούν να υποβληθούν και άλλες αιτήσεις μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή το απερχόμενο Δ.Σ. μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψηφίων και την ανατύπωσή τους.
Το παλαιό Δ.Σ έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του σωματείου.
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει αυτήν και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων υποψηφίων προκειμένου να καταγραφεί η εκλόγιμη θέση καθενός.

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 23

Κάθε μέλος του σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει τους υποψηφίους της προτίμησής του, σημειώνοντας παραπλεύρως κάθε ονόματος, για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Οι εντεκα (11) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησής τους.
Οι τρεις (3) υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι δύο (2) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τα μέλη εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησής τους.
Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνετε από ενιαίο ψηφοδέλτιο των ονομάτων των υποψηφίων και αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο».Επίσης κατά την ίδια ημέρα της εκλογής εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή Η εκλογή των μελών της Ε.Ε. γίνετε από ενιαίο ψηφοδέλτιο των ονομάτων των υποψηφίων και αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή»..
Τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε. είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με εκείνα των υποψηφίων για το Δ.Σ. με σημείωση υπεράνω αυτών του τίτλου «Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή»
Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι διετής.

Διαδικασία αρχαιρεσιών
Άρθρο24

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία είτε αυτοπροσώπως είτε δια αλληλογραφίας είτε ηλεκτρονικά. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της μυστικότητας στην επιστολική ψήφο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 25
Σφραγίδα της Ενωσης (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) έχει σήμα που απεικονίζει στο κέντρο του μια σύνθεση που περιλαμβάνει τον πλανήτη Γη και συμβολικά το διαδίκτυο, στο πάνω μέρος του οποίου είναι γραμμένη η λέξη Ερμούπολη και στο κάτω η χρονολογία 2006 και με την ένδειξη ολόγυρα Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το σήμα του Συλλόγου πρέπει να απεικονίζεται και στην Σφραγίδα του.

Περιφερειακά Παραρτήματα
Άρθρο 26

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) μπορεί να ιδρυθούν Περιφερειακά Παραρτήματα της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) τα οποία διοικούνται από πενταμελείς Διοικούσες Επιτροπές (Δ.Ε.). Κάθε παράρτημα έχει πόρους που προέρχονται από πηγές παρόμοιες με αυτές της Ένωσης και μπορεί να δαπανά μέχρι 70% των εσόδων του. Το υπόλοιπο 30% αποδίδεται στο ταμείο της Ένωσης με τη λήξη του διαχειριστικού έτους. Οι αρχαιρεσίες για τις Δ.Ε. των παραρτημάτων πραγματοποιούνται με φροντίδα και επίβλεψη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ).

Αντιπροσώπευση
Άρθρο 27

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) εκπροσωπείται δικαστικά, εξώδικα και σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου εκπροσωπείται με τη σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή το Γραμματέα.

Δημόσιες και Διεθνείς σχέσεις
Άρθρο 28

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ( e-Δίκτυο-ΤΠΕ) συνεργάζεται είτε με ενώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης είτε με φορείς και ιδρύματα που ενδιαφέρονται για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Διάλυση
Άρθρο 29

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει συνέλθει με αυτό και μόνο το θέμα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της. Επίσης το σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα. Παράλληλα με τη διάλυση του σωματείου η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του.

Τροποποίηση Καταστατικού.
Άρθρο 30

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από πρόταση όχι λιγότερων των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν και το προσχέδιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αλλιώς δεν συγκαλείται για το σκοπό αυτόν η Συνέλευση.
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ αυτών

Μεταβατική διάταξη – Προσωρινή Διοίκηση του e-Δίκτυο-ΤΠΕ
Άρθρο 31

Μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα μέσα σε ένα έτος το αργότερο από την εγγραφή της Ένωσης στο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Σύρου, το e-Δίκτυο-ΤΠΕ θα διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τα παρακάτω 11 μέλη:
Νίκος Δαπόντες, Νίκος Τζιμόπουλος, Πέτρος Προβελέγγιος, Σπύρος Τσοβόλας, Τσέπας Σταύρος, Μπάρμπας Αλέκος, Κασσέτας Αντρέας, Μαστρογιάννης Ιάκωβος, Κοντακίδης Γιάννης, Καϊρη Μερόπη, Γλέζου Αικατερίνη.

Τελικές Διατάξεις
Αρθρο 32

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων.