Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου