Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις-εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Η υποβολή της αίτησης καθώς και αποστολή της εισήγησης θα γίνει ηλεκτρονικά.

Αίτηση υποβολής εισήγησης-εργασίας

Για κάθε εισήγηση-εργασία θα υποβληθεί ΜΙΑ αίτηση με τα στοιχεία της καθώς και τα στοιχεία όλων των συγγραφέων που συμμετέχουν. Μεταβείτε στη σελίδα της αίτησης. Δεν απαιτείται πια η αποστολή του έντυπου δελτίου εισήγησης.

Πρότυπο εισήγησης

Όλες οι εισηγήσεις θα συνταχθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής εισήγησης και τους κανόνες μορφορποίησης που περιγράφονται σε αυτό.

Εισηγήσεις που θα συνταχθούν χωρίς το πρότυπο και δεν ακολουθούν τους κανόνες μορφορποίησης ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

Αποστολή εισήγησης

Μετά την υποβολή της αίτησησης, αποστείλετε το αρχείο της εισήγησης-εργασίας ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntzimop@sch.gr. Το μήνυμα να έχει θέμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΡΙΟ ΤΠΕ ΣΥΡΟΥ».

Κατηγορίες εισηγήσεων-εργασιών

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις τεσσάρων κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

  • Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες.
  • Σύντομες Εισηγήσεις: 4-6 σελίδες.
  • Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): 3-4 σελίδες.
  • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): 3-4 σελίδες.

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 4-5 εισηγήσεις. Το σχετικό κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 1-3 ώρες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνυποβάλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.